Outplacement

Onder outplacement verstaat men een geheel van begeleidende diensten en adviezen die verleend worden om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

 


 


Image: photostock / FreeDigitalPhotos.net